AssuradeurenAssurantiënAdministratieve diensten

Privacy Statement

Melching Groep B.V. en/of haar gelieerde ondernemingen (Melching)

Privacy statement

Melching behandelt de persoonlijke levenssfeer van haar klanten met respect. Ook bij de uitvoering van activiteiten zet Melching de bescherming van de persoonsgegevens voorop. Deze gegevens worden met de grootste zorgvuldigheid en veiligheid behandeld. Melching verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en met de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Gebruik van persoonsgegevens

Als financiële dienstverlener bemiddelt Melching in producten en diensten op verzekerings- en bankgebied. Indien u interesse toont of hebt getoond in de diensten van Melching kan het zijn dat uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Deze informatie gebruiken wij om:

  • U adequaat van informatie te kunnen voorzien
  • Verzekeringen af te sluiten en uit te voeren en om de daaruit volgende relaties te beheren
  • Diensten af te sluiten, uit te kunnen voeren en te beheren
  • Fraude te voorkomen en bestrijden
  • Managementinformatie samen te stellen
  • Producten en diensten te ontwikkelen en algemeen beleid te bepalen
  • Ons te helpen bij klantonderzoek
  • Te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen
  • Marketingactiviteiten uit te voeren. Deze activiteiten zijn gericht op het tot stand brengen, in stand houden en uitbreiden van onze relatie met (potentiële) verzekerden. Deze activiteiten komen alleen van ons of bedrijven die tot onze organisatie behoren of met ons samenwerken. Wij informeren u bijvoorbeeld over een nieuw product of een nieuwe dienst. Ook geven wij u informatie over producten en diensten die belangrijk voor u kunnen zijn.

De omgang met medische gegevens

Bij de verwerking van medische gegevens geldt uiteraard een strikte geheimhoudingsplicht. Deze medische gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangaan of uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst en het leveren van de overeengekomen dienst(en) ten behoeve waarvan u de medische gegevens hebt aangeleverd. Melching stuurt uw medische gegevens slechts aan de verantwoordelijke partijen door, en slaat deze nergens op.

Raadplegen databank Stichting CIS

Voor een verantwoord acceptatie-, risicobeleid en om fraude te voorkomen, leggen wij uw gegevens vast in het Centraal Informatie Systeem van Stichting CIS te Den Haag. Dat doen alle andere verzekeraars in Nederland ook. Zo kunnen wij en deze andere verzekeraars onder strikte voorwaarden onderling informatie uitwisselen via Stichting CIS. Wij houden ons daarbij aan het privacyreglement van het CIS. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl.

Samenwerking met zakelijke partners​

Als dat wettelijk is toegestaan kunnen wij de gegevens die nodig zijn voor de dienstverlening uitwisselen met zakelijke partners. Soms hebben wij daarvoor uw toestemming nodig. Daarnaast schakelen wij andere bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met de verzekeringsovereenkomst. Dit zijn bijvoorbeeld een incassobureau, expertisebureau of een herverzekeraar. Met deze partijen leggen wij afspraken vast om uw privacy te waarborgen. Melching blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Cookies

Melching maakt bij het aanbieden van haar goederen en diensten via het internet gebruik van cookies. Deze cookies worden ingezet om het gebruik van Melching websites voor u gemakkelijker te maken. Dit door bepaalde gebruikerskenmerken tijdelijk op te slaan. Indien u geen prijs stelt op dit gebruik van cookies, kunt u in uw browser het gebruik van cookies uitzetten. U kunt dan nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Verstrekking informatie

Indien Melching door de overheid of door de toezichthoudende instanties in het kader van een ingesteld onderzoek wordt verzocht (persoons)gegevens te verstrekken, zal Melching deze verwerkte (persoons)gegevens verstrekken.

Aanpassing statement

Met het oog op nieuwe ontwikkelingen, nieuwe producten en diensten en/of wet- en regelgeving kan de tekst van deze privacystatement door ons worden aangepast. Wij adviseren u dan ook om regelmatig deze pagina te raadplegen. Op de dienstverlening, waaronder deze website, is steeds de meest recente tekst van het privacystatement van toepassing.

Vragen?

Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn, of heeft u vragen over de wijze waarop Melching met uw gegevens omgaat, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met Melching Groep B.V. via Postbus 523, 9200 AM Drachten.